ProIng spol. s.r.o                                                                chemické_inžinierstvo_vývoj_chemických_technológií_energetická_racionalizácia 
     

 

Know How

ProIng je firma disponujúca odborníkmi v oblasti chemického inžinierstva, strojárstva, meracej a regulačnej techniky a riadiacich systémov. Máme skúsenosti so zabezpečovaním kusových aj kompletných dodávok, prípravou a realizáciou stavieb v oblasti chémie, potravinárskeho priemyslu, spracovania odpadov, ekológie a energetiky.Poznáme problematiku technológií výroby acetylénu, vinylacetátu, jeho polymerácie, výroby kyseliny octovej, čpavku, vodíka, močoviny, anorganických hnojív, kyseliny dusičnej, chlórovej chémie, riešime úlohy v energetike, čistení odpadných vôd, spaľovaní a likvidácii odpadov.